Sídlo firmy z právního hlediska

Každá právnická osoba musí mít v zakladatelském právním jednání určeno své sídlo, což je stanoveno v § 123 odst. 1 občanského zákoníku. Zatímco v zakladatelském právním jednání postačí uvést sídlo jako město, pro zápis do obchodního rejstříku je potřeba uvést celou adresu sídla, a to tak, aby byla dohledatelná s systému RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Pro umístění sídla společnosti je potřeba především výslovný souhlas majitele nemovitosti, kde má být sídlo umístěno. Pokud jde o nemovitost v podílovém spoluvlastnictví (více vlastníků, SJM - ve společném jmění manželů, apod.), musí být udělen souhlas s umístěním sídla všemi spoluvlastníky.

Sídlo firmy může být umístěno i v bytě - pokud je byt samostatnou jednotkou (tedy není celý dům v podílovém spoluvlastnictví), pak postačí souhlas majitele (majitelů) dané bytové jednotky.

Na souhlase s umístěním sídla musí být úředně ověřený podpis majitele/majitelů objektu, kde má být sídlo umístěno. Souhlas se pak předkládá v originále, nebo úředně ověřené kopii, příslušnému rejstříkovému soudu, který na základě souhlasu a návrhu na zápis změny (či prvozápis) provede zápis do příslušného rejstříku.